Дмитрий Беляев
14.04.2014 Бесы, Военные преступления, Украина , , ,

Операция по зачистке Юго-Востока Украины противоречит закону ВР №740-VII от 20.02

Вчера мы уже обсуждали, что объявленная киевской хунтой агрессия против Юго-Востока Украины противоречит Конституции. Так как использование войск против собственного народа, для подавления народного восстания, не может быть произведено в обход введения Чрезвычайного Положения.

Но это ещё не всё. Оказывается, согласно принятому Верховной Радой закону ВР №740-VII от 20.02 власти запрещается вообще использовать спецслужбы, органы безопасности и войска для подавления митингов.

Сами же себе подложили мину и сами на ней подорвались.

Итак, сам закон: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/740-18

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 10, ст.126)

Виражаючи суверенну волю Українського народу, прагнучи зберегти територіальну цілісність та державний суверенітет України, піклуючись про відновлення громадянського миру і спокою в Україні, а також усвідомлюючи відповідальність за ситуацію в державі,

керуючись Загальною декларацією прав людини,

зважаючи на численні факти вбивств, поранень та каліцтв людей, інших дій, які підпадають під ознаки злочинів проти людяності у ході масових акцій протесту протягом листопада 2013 — лютого 2014 року,

визнаючи необхідність безумовного дотримання Конституції України, невідкладних заходів щодо зменшення напруги в суспільстві та недопущення подальшої ескалації громадянського конфлікту в Україні,

визнаючи наміри з проведення антитерористичної операції Службою безпеки України та Антитерористичним центром України такими, що не відповідають Конституції України,

враховуючи, що відповідно до статті 17 Конституції України на Збройні Сили України та інші військові формування покладено виключно завдання оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, а Збройні Сили України та інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян,

беручи до уваги положення пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, відповідно до якого кінцеве рішення про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях вводиться виключно після затвердження Верховною Радою України відповідного Указу Президента України, та констатуючи наявність ознак фактичного запровадження надзвичайного стану в Україні за відсутності юридичних підстав для його введення,

Верховна Рада України постановляє:

1. Категорично засудити усі вияви насильства, що призвели до загибелі, поранень та каліцтв людей, їх тортур і катування, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

2. Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту.

3. Заборонити проведення антитерористичної операції, рішення про проведення якої оголошено Службою безпеки України та Антитерористичним центром України 19 лютого 2014 року, на всій території України чи в окремих її місцевостях.

4. Заборонити вищому військовому керівництву,  командувачам з’єднань та підрозділів, посадовим особам, начальницькому та рядовому складу Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, посадовим особам прокуратури України та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування України, об’єднанням громадян, установам і організаціям виконувати заходи, передбачені планом антитерористичної операції, як такі, що не відповідають Конституції України, законам України та спрямовані на незаконне обмеження прав і свобод громадян.

5. З метою реалізації пунктів 1-4 цієї Постанови:

1) Службі безпеки України невідкладно скасувати рішення про проведення на території України антитерористичної операції, яке оголошено Службою безпеки України та Антитерористичним центром України 19 лютого 2014 року;

2) Міністерству внутрішніх справ України невідкладно:

припинити блокування співробітниками правоохоронних органів транспортних комунікацій, вулиць, площ, провулків, бульварів у місті Києві та інших населених пунктах України;

вжити заходів для повернення особового складу, не задіяного в охороні державних установ, до місць постійної дислокації;

3) заборонити Міністерству оборони України використання Збройних Сил України в антитерористичній операції, рішення про проведення якої оголошено Службою безпеки України та Антитерористичним центром України 19 лютого 2014 року, а також невідкладно забезпечити повернення військовослужбовців до місць їх постійної дислокації;

4) Кабінету Міністрів України скасувати рішення про обмеження в’їзду транспортних засобів на територію міста Києва.

6. Кабінету Міністрів України, органам державної влади надати всю необхідну практичну допомогу сім’ям загиблих, а також  забезпечити  необхідне медичне лікування постраждалих і поранених.

7. Органам державної влади  і місцевого самоврядування протягом п’яти днів з дня набрання чинності цією Постановою привести всі свої рішення у відповідність з Конституцією і законами України.

8. Службі безпеки України та Генеральній прокуратурі України негайно розслідувати усі факти закликів, заяв і діяльності осіб та формувань, які містять загрози територіальній цілісності Української держави. Про результати та заходи розслідування  інформувати  Верховну Раду України до 11 березня 2014 року.

9. Генеральній прокуратурі України:

1)  провести повне розслідування фактів загибелі, поранень, травмування осіб — учасників подій в акціях з 30 листопада 2013 року. Двічі на місяць  інформувати Верховну Раду України про хід таких розслідувань до повного їх завершення;

2) забезпечити негайне звернення до суду органами досудового слідства з клопотаннями про звільнення з під варти усіх арештованих учасників протестних акцій, крім тих, які вчинили вбивство, та закриття відповідних кримінальних проваджень.

10. Верховна Рада України бере на себе відповідальність за розв’язання громадянського конфлікту, закликає народних депутатів України до участі в пленарних засіданнях, прийняття вичерпних рішень для зупинення не правового розвитку подій та врегулювання протистоянь мирними засобами.

11. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.РИБАК
м. Київ
20 лютого 2014 року
№ 740-VII

Перевод на русский (с помощью Яндекс.Переводчика):

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховной Рады Украины

Об осуждении применения насилия, что привело к гибели людей

(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2014, № 10, ст.126)

Выражая суверенную волю Украинского народа, стремясь сохранить территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, заботясь о восстановлении гражданского мира и спокойствия в Украине, а также осознавая ответственность за ситуацию в государстве,

руководствуясь Всеобщей декларацией прав человека,

несмотря на многочисленные факты убийств, ранений и увечий людей, иных действий, подпадающих под признаки преступлений против человечности в ходе массовых акций протеста в течение ноября 2013—февраля 2014 года,

признавая необходимость безусловного соблюдения Конституции Украины, неотложных мер по уменьшению напряженности в обществе и недопущения дальнейшей эскалации гражданского конфликта в Украине,

признавая намерения по проведению антитеррористической операции Службой безопасности Украины и Антитеррористическим центром Украины такими, что не отвечают Конституции Украины,

учитывая, что согласно статье 17 Конституции Украины на Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования возложена исключительно задачи обороны Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, а Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан,

принимая во внимание положения пункта 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, согласно которому окончательное решение о введении чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях вводится исключительно после принятия Верховной Радой Украины соответствующего Указа Президента Украины, и констатируя наличие признаков фактического введения чрезвычайного положения в Украине из-за отсутствия юридических оснований для его введение,

Верховная Рада Украины постановляет:

1. Категорически осудить все проявления насилия, которые привели к гибели, ранений и увечий людей, их пытки и истязания, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

2. Кабинета Министров Украины, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел, Министерству обороны Украины и подчиненным им военным и военизированным формированием немедленно прекратить и не допускать в дальнейшем применения силы. Запретить использование любых видов оружия и специальных средств против участников акций протеста.

3. Запретить проведение антитеррористической операции, решение о проведении которой объявлено Службой безопасности Украины и Антитеррористическим центром Украины 19 февраля 2014 года, на всей территории Украины или в отдельных ее местностях.

4. Запретить высшему военному руководству, командующим соединений и подразделений, должностным лицам, начальствующему и рядовому составу Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, должностным лицам прокуратуры и других органов государственной власти, органов местного самоуправления Украины, объединением граждан, учреждениям и организациям выполнять мероприятия, предусмотренные планом антитеррористической операции, как такие, что не отвечают Конституции Украины, законам Украины и направленные на незаконное ограничение прав и свобод граждан.

5. С целью реализации пунктов 1-4 настоящего Постановления:

1) Службе безопасности Украины безотлагательно отменить решение о проведении на территории Украины антитеррористической операции, которое объявлено Службой безопасности Украины и Антитеррористическим центром Украины 19 февраля 2014 года;

2) Министерству внутренних дел Украины безотлагательно:

прекратить блокирование сотрудниками правоохранительных органов транспортных коммуникаций, улиц, площадей, переулков, бульваров в городе Киеве и других населенных пунктах Украины;

принять меры для возврата личного состава, задействованного в охране государственных учреждений, к местам постоянной дислокации;

3) запретить Министерству обороны Украины использования Вооруженных Сил Украины в антитеррористической операции, решение о проведении которой объявлено Службой безопасности Украины и Антитеррористическим центром Украины 19 февраля 2014 года, а также безотлагательно обеспечить возвращение военнослужащих к местам их постоянной дислокации;

4) Кабинета Министров Украины отменить решение об ограничении въезда транспортных средств на территорию города Киева.

6. Кабинета Министров Украины, органам государственной власти предоставить всю необходимую практическую помощь семьям погибших, а также обеспечить необходимое медицинское лечение пострадавших и раненых.

7. Органам государственной власти и местного самоуправления в течение пяти дней со дня вступления в силу настоящего постановления привести свои решения в соответствие с Конституцией и законами Украины.

8. Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре Украины немедленно расследовать все факты призывов, заявлений и деятельности лиц и формирований, которые содержат угрозы территориальной целостности Украинского государства. О результатах и мерах расследования информировать Верховную Раду Украины 11 марта 2014 года.

9. Генеральной прокуратуре Украины:

1) провести полное расследование фактов гибели, ранений, травм лиц — участников событий в акциях по 30 ноября 2013 года. Дважды в месяц информировать Верховную Раду Украины о ходе таких расследований до полного их завершения;

2) обеспечить немедленное обращение в суд органами досудебного следствия с ходатайствами об освобождении из под стражи всех арестованных участников протестных акций, кроме тех, которые совершили убийство, и закрытия соответствующих уголовных производств.

10. Верховная Рада Украины принимает на себя ответственность за разрешение гражданского конфликта, призывает народных депутатов Украины к участию в пленарных заседаниях, принятию исчерпывающих решений для приостановления не правового развития событий и урегулирования противостояний мирными средствами.

11. Это Постановление вступает в силу с момента ее принятия.

Председатель Верховной Рады Украины

В.РЫБАК

м. Киев
20 февраля 2014 года
№ 740-VII

То есть фактически с запретом предыдущей антитеррористической операции Верховная Рада запретила и любое применение силы по отношению к митингующим.

Снова мы видим двойные стандарты, которые киевская хунта отлично переняла у своих американских хозяев.

Когда на Майдане жгут покрышки и захватывают административные здания — это нормально. Когда Янукович объявляет антитеррористическую операцию — это злодейство.

Когда на Юго-Востоке Украины жгут покрышки и захватывают административные здания — это сепаратизм. Когда Турчинов объявляет антитеррористическую операцию (на этот раз в противоречии с Конституцией Украины) — это нормально.

Таким образом своими действиями Турчинов, Аваков и Наливайченко нарушают как постановление ВР №740-VII от 20.02, так и Конституцию.

По сути они — военные преступники, которые должны будут ответить за пролитую ими кровь перед военным трибуналом. Конечно, из таких ситуаций здорово вытаскивают американские покровители. Вспомним того же Саакашвили, который не понёс никакой ответственности за геноцид жителей Южной Осетии.

Как думаете, понесут ли заслуженное наказание эти самозванцы?

Поделиться

Комментарии Правила дискуссии

Читайте ранее:
Янукович: США развязали гражданскую войну на Украине

Легитимный (но потерявший борозды правления) президент Украины Виктор Янукович сегодня сделал новое крайне важное заявление в Ростове-на-Дону. Он сообщил, что...

Закрыть